اقلیم کردستان برای کسب اعتماد مجدد دولت بغداد تلاش کند

به گزارش بهترین نوا، هاوری ملا ستار در گفتگو با خبرنگاران با اشارە بە بحران های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در اقلیم کردستان گفت: فشارهای اقتصادی، فسادهای عدیدە مسئولین و حکام اقلیم، پرداخت نکردن حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیروهای نظامی، خلاءهای امنیتی و مسائل سیاسی اقلیم کردستان، مردم این منطقە را بە ستوە آوردە است.

اقلیم کردستان برای کسب اعتماد مجدد دولت بغداد تلاش کند

این کنندە مجلس اقلیم با تاکید بر این کە در حال حاضر اقلیم کردستان عراق در شرایط بحرانی قرار گرفته است، گفت: تمامی کسانی کە معیشت آنها بە حقوق دولتی بستگی دارد نزدیک بە هفت ماه است کە فقط یکبار حقوق دریافت کردەاند و زندگی آنها بەسختی می گذرد و صدای اعتراضات آنها از گوشە کنار اقلیم کردستان بە گوش می رسد.

وی افزود: متاسفانە اقلیم کردستان نتوانستە است ابتدایی ترین حق کارمندان و حقوق بگیران خود را ادا کند و اکنون مردم از حکومت اقلیم عصبانی و ناراضی هستند و هیچ اعتمادی بە مسئولین و رئیس کابینە حکومت اقلیم ندارند و این بی اعتمادی حتی بر روی گسترش بیش از حد ویروس کرونا تأثیرگذار بودە است. حکومت از مردم می خواهد پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند در حالی کە مردم هیچ اعتنایی بە گفتە ها و توصیەهای مسئولین ندارند.

هاوری ملأ ستار گفت: واضح است، دلیل این بی توجهی بە گفتەهای مسئولین حکومت اقلیم حتی در خصوص مسئلە مهمی مانند کرونا، عدم اعتماد است. مردم از دروغ ها و فسادهای بی حد و حصر مسئولین اقلیم کردستان تنفر دارند و همین امر سبب شدە است کە دیگر حرفهای آنها را نشنوند.

وی در خصوص سکوت خرسند بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در این شرایط بحرانی، گفت: وقت آن رسیدە کە این حکومت بە بررسی اقدامات و اعمال خود بپردازد و بە ناکامی و بی کفایتی خود اذعان داشتە باشد و اعلام شکست کند.

این کنندە مجلس همچنین افزود: تمامی پروژەهای خدماتی و رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی حتی کشاورزی و انرژی در اقلیم کردستان متوقف شدە است واین امر سبب گسترش بیش از پیش بیکاری، تورم و رکود شدە کە مردم دیگر تحمل فشار آن را ندارند.

هاوری ملأ ستار در خصوص سفر هئیت مذاکرە کنندە کرد بە بغداد کە هفتە گذشتە انجام شد، گفت: دولت مرکزی عراق هیچ اعتمادی بە کردها ندارد چون حکام اقلیم کردستان بە ویژە حزب دمکرات بە ریاست مسعود بارزانی توافقات پیشین را اجرایی نکردەاند و اکنون باید با شرمساری بر سر میز گفتگو با دولت مرکزی بنشیند چون می داند کە بە دست آوردند اعتماد دوبارە بغداد آسان نیست.

این کنندە فراکسیون اتحادیە میهنی در خصوص بی نتیجە بودن این سفر بە توافق نرسیدن های مکرر کردها و دولت مرکزی عراق گفت: حصول نتیجە با این هئیت ها ممکن نیست چون این هیئت ها قدرت تصمیم گیری در خصوص پروندە صادرات نفتی را ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "اقلیم کردستان برای کسب اعتماد مجدد دولت بغداد تلاش کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقلیم کردستان برای کسب اعتماد مجدد دولت بغداد تلاش کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید